Download citation

Euler-Heisenberg Lagrangian and photon circular polarization

EPL, 100 1 (2012) 17006
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/100/17006