Download citation

Relativistic flow and non-linear Klein-Gordon equation

EPL, 100 6 (2012) 65001
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/100/65001