Download citation

Spectral analysis on explosive percolation

EPL, 101 6 (2013) 66003
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/101/66003