Download citation

Periodic waves in ultrarelativistic inhomogeneous electron-positron-ion plasma

EPL, 103 4 (2013) 45001
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/103/45001