Download citation

Terahertz transparency of optically opaque metallic films

EPL, 106 2 (2014) 27005
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/106/27005