Download citation

Scale-free networks as an epiphenomenon of memory

EPL, 109 2 (2015) 28006
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/109/28006