Download citation

Tissue homeostasis: A tensile state

EPL, 109 5 (2015) 58005
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/109/58005