Download citation

Two-photon total annihilation of molecular positronium

EPL, 109 6 (2015) 63002
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/109/63002