Download citation

Toward an asymptotic behaviour of the ABC dynamo

EPL, 110 1 (2015) 14003
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/110/14003