Download citation

Hidden symmetries on toric Sasaki-Einstein spaces

EPL, 110 3 (2015) 31001
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/110/31001