Download citation

Cellular automaton for chimera states

EPL, 114 1 (2016) 18002
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/114/18002