Download citation

Non-thermal Einstein relations

EPL, 115 1 (2016) 10009
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/115/10009