Download citation

Landau-Lifshitz theory of the magnon-drag thermopower

EPL, 115 5 (2016) 57004
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/115/57004