Download citation

Phase diagram of microcavity exciton-polariton condensates

EPL, 116 5 (2016) 57004
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/116/57004