Download citation

Partially coherent surface plasmon polaritons

EPL, 116 6 (2016) 64001
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/116/64001