Download citation

Way to observe the implausible “trion-polariton”

EPL, 117 5 (2017) 57001
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/117/57001