Download citation

Physics of hollow Bose-Einstein condensates

EPL, 120 2 (2017) 20004
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/120/20004