Download citation

Thermodynamic properties of Kehagias-Sfetsos black hole and KS/CFT correspondence

EPL, 120 4 (2017) 40006
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/120/40006