Download citation

Klein tunneling phenomenon with pair creation process

EPL, 121 2 (2018) 20002
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/121/20002