Download citation

Momentum space Aharonov-Bohm interferometry in Rashba spin-orbit coupled Bose-Einstein condensates

EPL, 123 1 (2018) 10005
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/123/10005