Download citation

Antisymmetric tensor propagator with spontaneous Lorentz violation

EPL, 124 6 (2018) 61001
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/124/61001