Download citation

Hamilton-Jacobi formulation of the thermodynamics of Einstein-Born-Infeld-AdS black holes

EPL, 125 1 (2019) 10005
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/125/10005