Download citation

The key to the weak-ties phenomenon

EPL, 127 4 (2019) 48002
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/127/48002