Download citation

On proton charge radius definition

EPL, 128 2 (2019) 21001
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/128/21001