Download citation

Black holes thermodynamics from a dual Kaniadakis entropy

EPL, 133 4 (2021) 49001
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/133/49001