Download citation

Hitchhiking through the cytoplasm

EPL, 81 1 (2008) 18001
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/81/18001