Download citation

Na ordering imprints a metallic kagomé lattice onto the Co planes of Na2/3CoO2

EPL, 85 4 (2009) 47006
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/85/47006