Download citation

Non-neutral theory of biodiversity

EPL, 87 2 (2009) 28001
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/87/28001