Download citation

Holstein polaron in the presence of disorder

EPL, 89 3 (2010) 37007
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/89/37007