Download citation

Complexity analysis of Klein-Gordon single-particle systems

EPL, 90 4 (2010) 48001
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/90/48001