Download citation

Arsenic K-edge XANES study of REFeAsO oxypnictides

EPL, 90 5 (2010) 57001
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/90/57001