Download citation

Phenomenon of anti-Bragg magnetic neutron diffraction

EPL, 91 1 (2010) 16003
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/91/16003