Download citation

Scalar Kaluza-Klein modes in a multiply warped braneworld

EPL, 91 3 (2010) 31001
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/91/31001