Download citation

Bose-Einstein distribution of money in a free-market economy. II

EPL, 93 2 (2011) 28003
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/93/28003