Download citation

The electron pairing of KxFe2−ySe2

EPL, 93 5 (2011) 57003
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/93/57003