Download citation

Diode for Bose-Einstein condensates

EPL, 96 5 (2011) 50004
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/96/50004