Download citation

Thermodynamically stable one-component metallic quasicrystals

Europhys. Lett., 38 3 (1997) 189-194
DOI: https://doi.org/10.1209/epl/i1997-00224-x