Download citation

Experimental study of a submerged fountain

Europhys. Lett., 39 5 (1997) 503-508
DOI: https://doi.org/10.1209/epl/i1997-00384-1