Download citation

Dual Josephson phenomena with vortices

Europhys. Lett., 48 2 (1999) 201-207
DOI: https://doi.org/10.1209/epl/i1999-00101-8