Download citation

Radial segregation through axial migration

Europhys. Lett., 48 1 (1999) 60-65
DOI: https://doi.org/10.1209/epl/i1999-00114-3