Download citation

Macroscopic angular-momentum states of Bose-Einstein condensates in toroidal traps

Europhys. Lett., 46 3 (1999) 275-281
DOI: https://doi.org/10.1209/epl/i1999-00256-8