Download citation

Residual symmetries in the spectrum of periodically driven alkali Rydberg states

Europhys. Lett., 49 2 (2000) 176-182
DOI: https://doi.org/10.1209/epl/i2000-00131-8