Download citation

Thermodynamics of a dilute non-perfect Bose-Einstein gas

Europhys. Lett., 51 1 (2000) 20-26
DOI: https://doi.org/10.1209/epl/i2000-00328-9