Download citation

Photon-photon interaction in a photon gas

Europhys. Lett., 52 5 (2000) 498-503
DOI: https://doi.org/10.1209/epl/i2000-00465-1