Download citation

Electron spin-polarization in single-, two- and three-photon ionization of xenon

Europhys. Lett., 57 1 (2002) 25-31
DOI: https://doi.org/10.1209/epl/i2002-00536-9