Download citation

Strain state analysis of hetero-epitaxial systems

Europhys. Lett., 69 4 (2005) 570-576
DOI: https://doi.org/10.1209/epl/i2004-10399-6