Download citation

Matrix analysis of an anisotropic optical thin film

Europhys. Lett., 70 2 (2005) 257-263
DOI: https://doi.org/10.1209/epl/i2004-10490-0