Download citation

Four-states phase diagram of proteins

Europhys. Lett., 72 2 (2005) 301-307
DOI: https://doi.org/10.1209/epl/i2005-10225-9