Download citation

Spontaneous symmetry breaking through mixing

Europhys. Lett., 75 6 (2006) 882-886
DOI: https://doi.org/10.1209/epl/i2006-10214-6