Lattice vibrational spectra of double-helix LiP

Hui Wang, Tongwei Li, Zhenlong Lv, Weiwei Ju, Xiaoyan Zhao, Jinghan You, Liben Li, Xiaowu Cai and Han Han
EPL, 105 1 (2014) 16001
DOI: 10.1209/0295-5075/105/16001

This search tool will display articles in our database by authors of the selected article:

Select your author(s):


Search method: